Kerk Risico Check


   WERKEN BIJ DONATUS?
   
Bekijk onze vacatures:
   Lees meer »

 
Donatus Verzekeringen MijnDonatus Introductie

Donatus
Hoff van Hollantlaan 8
5243 SR  Rosmalen
Postbus 500
5240 AM  Rosmalen
Tel: 073 - 522 17 00

Email: info@donatus.nl

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag
Van 8:00 - 17:30 uur
Vrijdag
Van 8:00 - 17:00 uur

AFM vergunningnr.:
12000487
Bekijk onze vergunning
 
video kerken

video monumenten video particulieren
 

Klachtenreglement Donatus Verzekeringen

De kernwaarden van Donatus Verzekeringen- kwaliteit, vertrouwen, betrouwbaarheid, eerlijkheid en degelijkheid - zijn diep geworteld in onze langjarige historie als verzekeraar.
Donatus streeft naar een adequate dienstverlening van hoge kwaliteit. Mocht u desondanks niet tevreden zijn over onze dienstverlening, dan kunt u een klacht indienen. Wij nemen uw klacht serieus en zoeken naar een passende oplossing. Het doel van dit “Klachtenreglement Donatus Verzekeringen” is om zeker te stellen dat klachten van onze relaties volgens een vaste werkwijze, binnen een bepaalde tijd en door aangewezen functionarissen, bewaakt, geregistreerd en volgens de gestelde criteria worden afgehandeld. Hiermee geven wij zo goed mogelijk invulling aan de behandeling van de klacht en kunnen wij lering trekken uit ingediende klachten.
Donatus acht iedere uiting van ontevredenheid van een relatie een kans voor Donatus.

1. Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

1.1 Donatus: Donatus Verzekeringen.
1.2 Klacht: Iedere melding van een klant, waaruit blijkt dat niet aan diens verwachting is voldaan en die niet het karakter heeft van een snel te verhelpen misverstand of gebrek aan informatie en waarvan het duidelijk is, gelet de teleurstelling bij de klant, dat dit aandacht verdient op een hoger niveau in de organisatie van de financiële dienstverlener.
1.3 Klager: De relatie die een klacht heeft ingediend.

 

2. Indienen van een klacht

2.1  De klacht kan door de relatie worden ingediend bij Donatus. Onderaan dit document zijn de
contactgegevens van Donatus opgenomen.
2.2 Donatus neemt alleen een klacht in behandeling van een klager als omschreven in artikelen
1.2 en 1.3 van dit Reglement.
2.3 De klacht moet bevatten:
a.  de naam en het adres van de klager;
b. een dagtekening;
c. een uiteenzetting van de klacht;
d. indien van toepassing een polisnummer, een relatienummer of schadenummer;
e. eventuele relevante stukken die de klacht onderbouwen.
2.4 Donatus behandelt geen klacht:
a.  die betrekking heeft op een bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) of de burgerlijke rechter aanhangig geschil; 
b. waarover het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening of de burgerlijke rechter reeds heeft geoordeeld; 
c.  die de in dit reglement omschreven procedure eerder heeft doorlopen.

 

3. Behandeling van een klacht

3.1 Donatus bevestigt de ontvangst van de klacht binnen 5 werkdagen, nadat Donatus de klacht heeft 
ontvangen.
3.2 Binnen 30 dagen na de ontvangst van de klacht zal Donatus inhoudelijk reageren op de 
klacht.
3.3 De klacht wordt binnen Donatus behandeld door de leidinggevende van de medewerker op wiens dossier de klacht betrekking heeft.
3.4 De behandelaar van de klacht kan de klager, degene op wiens beslissing of uitvoeringshandeling
de klacht betrekking heeft, alsmede medewerkers van Donatus horen of verzoeken om informatie.
3.5 De behandelaar van de klacht kan externe deskundigen raadplegen. 
3.6 Een klager kan inzage vragen in zijn klachtdossier.

 

4. Afronding van een klacht

4.1 Donatus maakt binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht haar met redenen omklede
standpunt bekend aan de klager
4.2 Indien Donatus haar standpunt niet binnen 30 dagen bekend kan maken, wordt dit met redenen omkleed en met vaststelling van een nieuwe, redelijke termijn aan de klager medegedeeld.
4.3 Mocht de klager het onverhoopt niet eens zijn met het standpunt van Donatus, dan kan klager nogmaals zijn argumenten aandragen binnen 30 dagen na ontvangst van het standpunt van Donatus.
4.4 De klacht wordt als afgerond beschouwd indien na uitwisseling van argumenten geen nieuwe gezichtspunten meer worden aangevoerd. Donatus dient deze status quo te bevestigen aan de klager. Daarna heeft de klager, indien hij consument is (niet zakelijk) de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, als toegelicht onder artikel 5. Een klager, niet zijnde een consument, kan de zaak uitsluitend voorleggen aan de bevoegde rechter.

 

5. Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)

5.1 Het KiFid is uitsluitend toegankelijk voor Consumenten. Dat zijn natuurlijk personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
5.2 De particuliere relatie heeft de mogelijkheid om, indien hij zich niet kan verenigen met de afronding van de klacht als bedoeld in artikel 4 van dit reglement, de klacht binnen drie maanden na sluiting van standpuntwisseling voor te leggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (bestaande uit de Ombudsman Financiële Dienstverlening en de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening).
5.3 De relatie dient de Klachtenprocedure bij Donatus te hebben doorlopen vóórdat de klacht aan het KiFiD voorgelegd wordt. Het KiFiD verklaart zich anders niet ontvankelijk.

 

Uw klacht over Donatus kunt u sturen naar:

Per post: Donatus verzekeringen
Hoff van Hollantlaan 8
5243 SR Rosmalen
Postbus 500
Digitaal: Het online klachtenformulier
E-mail: info@donatus.nl


Uw brief voor het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening kunt u sturen naar:


Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
www.kifid.nl

Terug naar boven