Kerk Risico Check

 

 
Donatus Verzekeringen MijnDonatus Introductie

Donatus
Hoff van Hollantlaan 8
5243 SR  Rosmalen
Postbus 500
5240 AM  Rosmalen
Tel: 073 - 522 17 00

Email: info@donatus.nl

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag
Van 8:00 - 17:30 uur
Vrijdag
Van 8:00 - 17:00 uur
Dagelijkse voicemail
Van 12:30 - 13:00 uur

AFM vergunningnr.:
12000487
Bekijk onze vergunning
 

"Solidariteit leidt tot lagere premies"

Kerkverzekeraar is onderlinge waarborgmaatschappij

Voor kerkelijke organisaties en hun personeel is het mogelijk om op een solidaire manier verzekerd te zijn tegen brand- en ongevallenschade. De naam Donatus zal menig kerkbestuur wat dat betreft niet onbekend in de oren klinken. "Wij bestaan al ruim anderhalve eeuw en verzekeren 80% van de Nederlandse kerken", zegt directeur Simon Kadijk. Wat heeft Donatus meer te bieden dan een algemene verzekeraar? "Eigen taxateurs met bouwkundige kennis van zaken. En de premie-overschotten gaan terug naar onze leden."

Verzekeraar Donatus werd in 1852 opgericht als onderlinge waarborgmaatschappij voor roornskatholieke parochies in Noord-Holland. "Zij vonden de verzekeringspremies voor hun kerkgebouwen te hoog", begint Kadijk. Donatus verzekerde aanvankelijk alleen tegen brandschade; na de Tweede Wereldoorlog kwamen daar storm- en waterschade bij, en in de jaren '70 van de vorige eeuw werden ook de protestantse kerkgenootschappen verwelkomt bij de verzekeraar uit Rosmalen. "Zelfs particulieren in loondienst van kerkelijke organisaties en eigenaren van monumenten kunnen zich tegenwoordig bij Donatus verzekeren. Je kunt ons genoegzaam de brand- en ongevallenverzekeraar van de kerkelijke en charitatieve gemeenschap in Nederland noemen. Je moet wel in onze doelgroep vallen, dat is een harde eis vanuit de statuten."

Commissarissen

De historische achtergrond van Donatus vindt weerslag in de raad van commissarissen. "De commissarissen worden benoemd door de bisschoppen en vanuit kerkelijke organisaties als de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN. Wij zijn ook nog steeds een 'vereniging' en keren de overschotten jaarlijks uit aan onze leden, ofwel worden deze op onze ledenrekening bijgeschreven als de ledenraad daartoe beslist" Voor haar brand- en ongevallenverzekeringen is Donatus zelf risicodragend en bepaalt ook het eigen schaderegelingbeleid. "Voor ons is het dus belangrijk voldoende reserve aan te houden. Maar er vloeit geen geld weg naar derden", vertelt Kadijk. "Zoals een non-profitorganisatie betaamt dus. De laatste 10 jaar bedroeg de restitutie gemiddeld meer dan 40%. Zelfs in het crisisjaar 2008 boekten wij een positief beleggingsresultaat."

Gebouwen

Zijn kerkelijke panden verzekeringstechnisch anders dan gebouwen in het algemeen? Kadijk: "41% van de kerkgebouwen binnen de PKN en de RKK is een rijksmonument. Het zal u dan ook niet verbazen dat een groot gedeelte van de door ons verzekerde gebouwen een monumentaal karakter heeft. Een kerkgebouw kent natuurlijk een specifiek gebruik en beheer en heeft een eigen bouwstijl — met specifieke voorwaarden, maar over het algemeen is de verzekerbaarheid van kerkgebouwen vergelijkbaar met die van monumentale panden. Onze premie is gebaseerd op risico en het promillage brandschade is min of meer stabiel gebleven door de jaren heen." Het inbraakrisico laat een wisselender beeld zien, zegt Kadijk. "Vroeger brak men uit respect niet in kerken in, en tegenwoordig wordt soms voor een paar euro grote — ook emotionele — schade aangericht in en aan kerken; aan de andere kant zien wij dat de deuren van de kerkgebouwen minder dan vroeger open staan vanwege de secularisering. Wel kunnen wij stellen dat de waarde van de inboedel sterk is gestegen de laatste decennia; dat heeft vanzelfsprekend ook invloed op de hoogte van de premies."

Taxateurs

De expertise van de taxateurs van Donatus richt zich veelal op gebouwen, als zijnde de dominante factor in de portefeuille van de kerk- en monumentenverzekeraar. "Daaronder bevinden zich zoals gezegd veel historische panden, maar er zijn natuurlijk genoeg nieuwgebouwde kerkgebouwen in Nederland — bijvoorbeeld die van de Hersteld Hervormde Kerk; die verzekeren wij uiteraard ook. Belangrijk om te vermelden is dat onze taxateurs gratis zijn, waardoor de verzekerde ervan uit kan gaan dat hij of zij nooit onderverzekerd is; wij nemen daarbij wat betreft de gebouwen de herbouwwaarde als uitgangspunt. En Donatus houdt altijd in het oog dat de emotionele waarde van kerkgebouwen groot is; ook om die reden is het nodig kerkgebouwen voldoende te verzekeren; daarbij maken wij geen onderscheid tussen regio's: een kerk-gebouw met een herbouwwaarde van €10 miljoen kan in Amsterdam en Groningen voor hetzelfde bedrag worden verzekerd. En indien de overheid bouwkundige aanpassingen eist na een schade, vergoeden wij ook. Donatus kan kerken op een solidaire, kwalitatieve en goedkope wijze verzekeren tegen brand- en ongevallenschade. Kwaliteit gaat voor prijs, en toch leidt solidariteit bij ons tot lagere premies. Dat heeft onze aanpak de afgelopen anderhalve eeuw bewezen."

Bron: Kerk & Leverancier, jaarboek over leveranciers aan de kerk, editie 2011

Terug naar boven