Kerk Risico Check

 

 
Donatus Verzekeringen MijnDonatus Introductie

Donatus
Hoff van Hollantlaan 8
5243 SR  Rosmalen
Postbus 500
5240 AM  Rosmalen
Tel: 073 - 522 17 00

Email: info@donatus.nl

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag
Van 8:00 - 17:30 uur
Vrijdag
Van 8:00 - 17:00 uur
Dagelijkse voicemail
Van 12:30 - 13:00 uur

AFM vergunningnr.:
12000487
Bekijk onze vergunning
 

Verklein de kans op brand

Brandgevaarlijke werkzaamheden
Donatus is als Onderlinge Verzekeringsmaatschappij opgericht door en voor onze klanten in eerste instantie als brandverzekeraar. Donatus neemt (brand)risico’s van u als klant over. In geval van schade stellen wij u schadeloos of begeleiden wij de herbouw. Daarnaast geven wij ook preventie adviezen. Voorkomen is immers beter dan genezen. Bewust omgaan met risico’s kan de kans op brand met wel 90% verkleinen.

Op, om of in gebouwen die wij verzekeren kunnen er bij werkzaamheden zoals restauraties, verbouwingen, reparaties etc. brandgevaarlijke situaties voordoen, soms met een noodlottige afloop.

Om dit risico te beperken, hebben wij het Formulier Brandgevaarlijke Werkzaamheden ontwikkeld. Als opdrachtgever kunt u dit formulier samen met de uitvoerder van de werkzaamheden doorlopen en ondertekenen. Deze is dan op de hoogte van de richtlijnen. Als werkzaamheden zich over meerdere dagen uitstrekken, dient dit formulier dagelijks, voorafgaand aan de werkzaamheden, ingevuld te worden. Wanneer u dit doet, wordt de kans op brand geminimaliseerd. Via onderstaande link kunt u het formulier downloaden.

Formulier Brandgevaarlijke Werkzaamheden

Interessant is ook om onderstaand artikel te lezen met aandachtspunten en tips ter voorkoming van brand. Want minder schade betekent, minder ellende, behoud van uw bezittingen en uiteindelijk een hogere premierestitutie!

“een vonkje of zelfs warmte op zich kan grote gevolgen hebben”


Waarom ontstaat er een brand?
Branden door lassen, slijpen, solderen, dakdekken of soortgelijke werkzaamheden waarbij warmte vrijkomt, ontstaan zelden in de werkplaats. Dergelijke branden ontstaan juist op die plaatsen waar dergelijke werkzaamheden normaliter niet uitgevoerd worden.

De reden is dan veelal het uitvoeren van reparaties, verbouw, onderhoud, vervanging of uitbreiding van een installatie. Denk bij dit soort werkzaamheden overigens niet alleen aan lassen, maar let ook op boorwerkzaamheden!Hoe kunt u brand voorkomen?
Het allerbelangrijkste is dat degenen die de werkzaamheden moeten uitvoeren doordrongen zijn van de risico’s die deze werkzaamheden met zich meebrengen, ongeacht of dit eigen mensen dan wel vreemden zijn.

Een tweede punt is dat op de plaatsen waardoor bepaalde omstandigheden deze werkzaamheden incidenteel plaats moeten vinden, dit alleen mag gebeuren nadat de situatie nauwkeurig door de verantwoordelijken is bekeken. Hierbij is dan speciaal van groot belang dat er geen brandbare materialen in aanraking kunnen komen met lasvonken, hete spanen en dergelijke. Vaak zijn brandbare materialen niet zichtbaar of vallen niet op. Vooral licht ontvlambare vloeistoffen, maar ook verf, hout en meelstof kunnen gemakkelijk ontstoken worden.

Wordt uiteindelijk toestemming gegeven de werkzaamheden uit te voeren, dan is het noodzakelijk dat iemand daar toezicht op houdt en een blusapparaat voor direct gebruik gereed heeft. Er kan altijd iets mis gaan. De lasser is geconcentreerd op zijn werk en kan niet attent zijn op de omgeving. Ontstaat er toch brand dan kan snel ingrijpen erger voorkomen.

Tenslotte controleer de omgeving nauwgezet voor werkpauzes en nadat de werkzaamheden zijn beëindigd en doe dat één uur later nog eens.

Aandachtspunten en tips:

 • Maak gebruik van een “Formulier brandgevaarlijke werkzaamheden”, waarin bijzondere veiligheidsmaatregelen worden vastgelegd.
 • Verricht brandgevaarlijke werkzaamheden aan het begin van de dag en stop uiterlijk 1 uur voor einde werktijd.
 • Geef “ mensen van buiten” geen kans om te werken zonder ingevuld “formulier brandgevaarlijke werkzaamheden”; gebruik dit formulier , ook voor uw eigen technische dienst.
 • Voorafgaande aan de werkzaamheden:
  o    Brandbare goederen binnen 10 meter verwijderen of afdekken;
  o    Maak vloeren, leidingen en kokers stofvrij;’
  o    Controleer aangrenzende ruimten;
  o    Houd een blusapparaat gereed.
 • Tijdens de werkzaamheden:
  o    Laat een tweede man permanent toezicht houden;
  o    Vóór werkpauzes moet op de werkplek gecontroleerd worden of er wellicht smeulende restanten 
        zijn achtergebleven.
  o    Na afloop van de werkzaamheden, werkplek, omgeving en aangrenzende ruimtes gedurende 
        tenminste 1 uur laten controleren op het ontstaan van brand.


Brandpreventie tijdens de werkzaamheden
Brandpreventie tijdens de werkzaamheden is niet zo simpel als het wellicht lijkt. Met zo hier en daar plaatsen van draagbare blustoestellen ben je er niet.

Bij het voorkomen en bestrijden van brand maakt het veel uit hoe de werkplek is ingedeeld. Het is belangrijk van te voren te weten in welke richting er wordt gewerkt en waar de materialen en materieel wordt opgeslagen. Aanbevolen wordt de opslag van brandbare materialen op de werkplek te beperken tot minimale hoeveelheden.

Als gevolg van praktische omstandigheden is het echter veelal onvermijdelijk dat de werkplek (dak) als opslagplaats moet dienen. In dat geval is een aantal maatregelen voor brandveilige opslag te adviseren die bij een toch onverhoopt uitbreken van een brand de schade zoveel mogelijk beperkt.

 • Materiaal verspreid over de werkplek (dak) plaatsen;
 • Hoeveelheid materiaal op één plek tot ten hoogste één dagproductie beperken;
 • Materiaal op ca. drie meter uit de dakranden en grotere dak doorbrekingen plaatsen;
 • Materiaal op ca. vijf meter afstand van opgaand werk plaatsen;
 • Tussen materiaalconcentraties brandgangen houden met een minimale breedte van vijf meter;
 • Isolatie stapelen tot een maximale hoogte van twee meter.


Bron: Donatus 28 februari 2013

   
Terug naar boven